مهران مهدوی

مدیر و موسس گروه صنعتی آموزشی آلپ

کارشناس ارشد مهندسی پلیمر

عضو کمیسون آموزش انجمن مستربچ

مدرس بیش از دوره حضوری و غیر حضوری در دانشگاه

سرپرست تیم تحقیق و توسعه یک شرکت کامپاند سازی

چاپ بیش 8 مقاله داخلی