پس از واریز وجه مورد نظر به شماره کارت زیر به نام خانم نیلوفر عابدینی نژاد  از فیش واریزی خود عکس گرفته و به آی دی تلگرام دپارتمان ترجمه  آلپ به نشانی زیر  ارسال نمایید.

شماره کارت بانک سامان

8783 – 4072 – 8610 – 6219

 

آی دی تلگرام دپارتمان ترجمه

@ALPE_TR