معرفی:

🖊یک رزین سنتزی ترموپلاستیک
🖊از خانواده‌ی پلی آمید ها
🖊کوپلیمری از TPA(ترفتالیک اسید) و (IPA) ایزوفتالیک اسید و یک دی آمین
🖊 قسمت کربوکسیلیک اسیدی جز تکرار شونده شامل 55% یا بیشتر ایزوفتالیک اسید(IPA) و ترفتالیک اسید (TPA)
🖊دارای نقطه‌ی ذوب بالاتر نسبت به بقیه پلی آمید ها به دلیل وجود حلقه های آروماتیک
🖊دارای قسمت دی آمین آلیفاتیکی
🖊کاهش نقطه‌ی ذوب با افزایش تعداد کربن های گروه دی آمین
🖊حضور بیش از 55% از IPA منجر به ایجاد کوپلیمر آمورف می شود

خواص :

این پلیمر نسبت به سایر پلی آمید ها
🖊 مقاومت شیمیایی بالاتر
🖊استحکام و سختی بیشتر در دماهای بالا
🖊مقاومت خستگی و خزشی بالاتر
🖊 پایداری ابعادی بالاتر
🖊حساسیت رطوبتی پایین تر
🖊تاب برداشتن کمتر

✅گرید های تجاری :

🖊پلی ترفتالآمید بلوری
📌مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا در دمای بالای دمای انتقال شیشه ای
🖊پلی ترفتالآمید آمورف
📌خم پذیری و تاب خوردگی کم
شفاف

کاربرد :

🖊صنایع خودرو سازی شامل خطوط سوخت و خنک سازی , ترموستات و …
🖊صنایع الکترونیک شامل SMD ها و اتصال دهنده های USB_C
🖊خطوط لوله گاز که باید فشار زیادی را تحمل کنند.
🖊پزشکی شامل قسمت پلاستیکی سورنگ ها , مسواک و …

تهیه و نتظیم :زینب جعفری