اطلاعات طرح ها و قیمت ها

 

ترجمه تخصصی آلپ

تعداد صفحات

قیمت به ازای هر صفحه قیمت به ازای هر کلمه زمان تحویل

عادی

7500 تومان 30 تومان 1-4 روز 1-10 صفحه
7000 تومان 28 تومان 4-18 روز 10-40 صفحه
6750 تومان 27 تومان 30 روز به بالا 40-100 صفحه

تعداد صفحات

قیمت به ازای هر صفحه قیمت به ازای هر کلمه زمان تحویل

نیمه فوری

8000 تومان 32 تومان 1-3 روز 1-10 صفحه
7500 تومان 30 تومان 3-12 روز 10-40 صفحه
7250 تومان 29 تومان 24 روز به بالا 40-100 صفحه

تعداد صفحات

قیمت به ازای هر صفحه قیمت به ازای هر کلمه زمان تحویل

 فوری

8750 تومان 32 تومان حداکثر 2 روز 1-10 صفحه
8000 تومان 30 تومان حداکثر 8 روز 10-40 صفحه
7500 تومان 29 تومان 15  روز به بالا 40-100 صفحه

 

*با توجه به تخصصی بودن متون و پیک کاری زمان تحویل ترجمه ممکن است طولانی تر از حالت معمول باشد.

*یک صفحه استاندارد حاوی 250 کلمه است لذا قیمت هر صفحه نیز بر اساس 250 کلمه محاسبه گردیده است و در صورت بیشتر بودن تعداد کلمات قیمت به صورت توافقی با مترجم تعیین می گردد.

*کلیه سفارش ها به صورت تایپ شده و فایل word تحویل داده می شود.

 

دریافت فایل اطلاعات طرح ها