شیمی پلیمر

در درس سینتیک،شرایط عملیاتی واکنش و مفاهیم واکنش های پلیمرزاسیون ، شناخت انواع واکنش های پلیمرزاسیون ، شناخت ساختار پلیمرها و دسته بندی انها مورد بحث هستند.

مباحث شيمي پليمر:

فصل اول : مفاهیم اولیه

فصل دوم ؛ پلیمرزاسیون مرحله ای

فصل سوم : پلیمرزاسیون زنجیره ای رادیکال آزاد

فصل چهارم :پلیمرزاسیون  زنجیره ای یونی

فصل پنجم : پلیمرزاسیون حلقه گشا

فصل ششم : كوپليمرزاسيون

حيطه كنكور كارشناسي ارشد :

در درس سینتیک تعادل بین فصل ها تقریبا برابر است ولی به طور کلی فصل های1 و 2 و 3 و 6 از اهمیت بیشتری برخوردارند.

تست های تکراری و حفظی از این درس زیاد تکرار میشود که باید به خوبی بررسی شوند.

شیمی پلیمر و اصول مهندسی پلیمرزاسیون یک مجموعه را تشکیل می دهند که 20 تست دارد و سهم هر درس 10 تست است

براي آمادگي اوليه دوستان عزيز جزوه زير را تهیه کرده ایم :

استاد جزوه:دکتر فاضلی

دانشگاه:دانشگاه علوم وتحقیقات

تعداد صفحات:قسمت اول 90 صفحه

                قسمت دوم 62 صفحه

حجم فایل:قسمت اول 43/6  MB

            قسمت دوم25/4 MB

*قسمت اول این جزوه شامل سه فصل ابتدایی  و قسمت دوم شامل سه فصل بعدی می باشند.

    قسمت اول

قسمت دوم