DSC Differential scanning calorimetry

دستگاه تست گرماسنجی روبشی تفاضلی برای اندازه گیری برخی از خواص ماده از طریق تغییر انرژی که در نهایت با افزایش دما و تغییر حالت ماده خود را نشان می ده به کار می رود.

در این دستگاه دو محفظه قرار دارد که در یکی نمونه مرجع و در دیگری نمونه جهت تست قرار داده می شود. با افزایش انرژی دمای دو ماده تغییر کرده و افزایش می یابد که این تغییرات دما با یکدیگر برابر نیست. این دستگاه تلاش می کند با جبران انرژی لازم اختلاف دمای دو ماده را به صفر نزدیک کند. بنابراین می توان از روی اختلاف انرژی داده شده به مواد به اطلاعات مهمی از آن دست یافت. همچنین با گذشت زمان و انتقال انرژی بیشتر تغییر حالت هایی در ماده رخ می دهد که باعث ایجاد یک پیک شده که این پیک ها و عکس العمل ماده رااز طریق نرم افزارها نیز میتوان مشاهده نمود . در این نمودارها سطح زیرین نمایانگر دمای ماده می باشد.

با کمک این دستگاه می توان پارامترهای زیر را محاسبه کرد:

1.     می توان دمای Tg (انتقال شیشه ای) که در این دما مدول به یکباره 1000 برابر افت می کند

2.     دمای ذوب Tm ؛

3.     گرمای واکنش

4.     گرمای انحلال

5.     گرمای جذب

6.     ظزفیت حرارتی ویژه که بیانگر میزان گرمای لازم جهت بالا بردن دمای ماده به اندازه یک درجه سانتی گراد می باشد

و …

یکی از کاربردهای این آزمون در میزان سازگاری آلیاژهاست. اگر پس از آلیاژ کردن بازهم همان نقاط ذوب را مشاهده کردید نشان دهنده اینست که این دو ماده با هم سازگار نبوده اند.

کاربرد دیگر در مورد پخت رزین های ترموست است. اگر نمونه رزین داخل دستگاه دارای پیک باشد چون ترموست ها دمای ذوب ندارند ممکن است به دو دلیل باشد.

اول اینکه شاید کوچک مولکول در ماده باقی مانده باشد و در اثر تبخیر پیک گرماگیر نشان داده شود و دوم اینکه هنوز پخت کامل نشده و در دستگاه این پخت انجام شده باشد. با استفاده از این آزمون میتوان سینتیک پخت را بررسی کرد.

در این تست فرآیندهای گرماگیر با پیک روبه بالا و فرآیندهای گرمازا با پیک روبه پایین مشخص می شوند . در شکل زیر پیک هایی که ممکن است در یک تست مشاهده شود نشان داده شده است.

تهیه و نتظیم : زهرا شیراوند


توضیحات کامل تر و شیوه انجام تست را ما به صورت آموزش مجازی برای شما آماده کرده ایم .

آموزش مجازی تست  DSC