تست نقطه نرمی و دمای واپیچش HDT

کارایی پلیمرها اعم از ترموپلاستیک و ترموست ها نسبت به مواد دیگر مانند فلزات وابستگی زیادی به تغییرات دمایی دارند . به عبارت دیگر خواص این مواد با بالا رفتن دما از یک حد مشخص و پایین آمدن آن کاهش می یابد. بنابراین برای مشخص کردن دمایی کارایی پلیمرها نیاز به یک تست است که بتوان به کمک آن دمای نرم شوندگی و کاهش خواص قطعه پلیمری را مشخص نمود.

به این منظور از تست دمای واپیچش استفاده میشود. در این تست یک قطعه پلیمری را تحت یک تنش ثابت به صورت سه نقطه ای قرار داده و دمای آن با سرعت ثابت افزایش می یابد. با بالا رفتن دما ویسکوزیته به مرور کاهش یافته و چقرمگی ماده افزایش می یابد تا جایی که ماده خواص بالای خود را از دست داده و کارایی اولیه خود را ندارد و دچار خمش می شود. دمایی که قطعه دچار تغییر شکل می شود به عنوان دمایخمش حرارتی اعلام و ثبت می شود.

در این تست عوامل مختلفی موثر هستند که ازجمله آنها می توان به میزان بلورینگی، اتصالات عرضی، گروه های حلقوی، اتصالات ثانویه و .. اشاره کرد.

با افزایش بلورینگی و اتصالات عرضی و همچنین ساختار حلقوی ویسویته پلیمر افزایش یافته و ساختا پلیمر سخت تر می شود بنابراین در دماهای بالاتری خمش و تغییر شکل رخ می دهد.

آماده سازی نمونه

در آزمون HDT بسته به جهت گيری نمونه در دستگاه يكی از دو نوع مختلف نمونه های زير بايد استفاده شود :
۱ اگر نمونه در حالت افقی قرار گيرد :

–     طول: ۸۰ mm± ۲,۰ mm

–     عرض: ۱۰۰ mm± ۰,۲ mm

–     ضخامت : ۴ mm± ۰,۲ mm

۲ اگر نمونه در حالت عمودی قرار گيرد :

–     طول: ۱۲۰ mm± ۱۰,۰ mm

–     طول: ۹/ ۸ mm± ۱۵,۰ mm

–     طول: ۳/۰ mm± ۴/۲ mm

در تست Vicat ضخامت نمونه ها بايد بين ۳ mm- ۶/۵ mmو دارای سطح حد اقل ۱۰ mm^ ۲ يا قطر ۱۰ mm باشد .

تهیه و نتظیم:زهرا شیراوند