بررسی خواص مکانیکی پلیمرهای طبیعی

زبان:انگلیسی

سال انتشار:2016

این مقاله یکی از روش های تست خواص مکانیکی پلیمر های طبیعی را گزارش می کند.

از موارد بحث شده در این مقاله میتوان به تست فرسودگی پلیمرها در اتمسفری با رطوبت بالا با استفاده از climate chamber اشاره کرد.

مقدار رطوبت بر تغییرات درجه تراکم تاثیر گذار است.که این امر در درجات مختلف رطوبت مورد بررسی قرار گرفته است.

در قسمت دیگر این مقاله به نتایج حاصله از تعیین ضریب اصطکاک پلیمرهای طبیعی متراکم شده میپردازد.

این مقدار ضریب اصطکاک بدست آمده برای مقادیر مختلف دمای پلیمر اندازه گیری شده است.

در طی مراحل متراکم شدن مقادیر دما مشابه مقادیر دما برای پلیمرها بدست آمد‌.

گردآورنده:مهسا رجبی

دانلود فایل مقاله