انواع چینشش سیستم پخت در کلروپرن ها

چینش سیستم ­های پخت، با رعایت قواعد عنوان شده در مباحث بررسی سیستم پخت اکسید فلزی˛ ممکن است؛ همانند بازی لگو (LEGO)˛ دارای چینش ­ها و جا­نماهای مختلفی باشد؛ که بنا به شرایط قطعه و تولید شما تنظیم شود.

به ­همین جهت موارد عنوان شده در زیر قانونی مطلق برای  سیستم پخت معرفی شده ­نمی باشد؛ بلکه می ­تواند به ­عنوان یک راهنما برای آمیزه ­کاران عزیز باشد.

 

جهت مشاهده و استفاده از این راهنما به اولین شماره مجله حانان مراجعه کنید.