🔴پلی بوتيلن ترفتالات(PBT)

✔️معرفی وخواص:

پلیمری مهندسی باوزن مولکولی بالا
نقطه ذوب 223 درجه سانتی گراد
دربرابر آب گرم(60درجه سانتی گراد) حساس است واگر درمحیط باز قراربگیرد باید دربرابرUVمحافظت شود
سفتی وسختی عالی،استحکام مکانیکی
رفتار خزشی وخستگی خوب
پایداری حرارتی خیلی خوب
خاصیت ضدشعله
خواص الکتریکی خوب
مقاومت سایشی بالا
اصطکاک سطحی کم
پایداری ابعادی وجریان پذیری وفرآیند پذیری خوب
دمای تغییر شکل حرارتی بالا
مقاومت شیمیایی وسطح نهایی خیلی خوب
جذب آب کم

✔️روش های تولید:

1_استریفیکاسیون بوتان دی ال(BDO) وTPA
2_تبادل استری باDMT

✔️گریدهای BPT:

گریدهای گوناگونی ازBPT ازجمله پلی بوتیلن ترفتالات باپیچش اندک،پلی بوتیلن ترفتالات چقرمه شده،گرید تزریق،رزین گرید دیرسوز،پلی بوتیلن ترفتالات به صورت پلیمر پرشده با الیاف شیشه و…

✔️کاربردها وبازارجهانی:

باتوجه به خواص مناسب و رقابت این ماده با پلی آمید،بیشترین مصرف PBT در رزین های ترموپلاستیک وپلاستیک های مهندسی است، بیشترین کاربرد آن درصنعت ماشین وسایل الکتریکی والکترونیکی،غلاف کابل های نوری و وسایل ارتباطی وهمچنین درساخت وسایل خانگی کاربرد دارد.

✔️مصرف درایران:

عدم تولید درکشور وتامین ازطریق واردات
3راهکار جهت استفاده درایران:
1_ادامه مصرف PBT وارداتی
2_استفاده از پلی اتیلن ترفتالاتPET
3_استفاده از پلی آمیدها

✔️میزان PBTموردنیاز درصنایع مختلف:

صنایع الکتریک والکترونیک 44%
تجهیزات خودرو 32%
اتصالات9%
سایرموارد 15%

✔️سهم PBT درمقایسه بادیگر پلاستیک ها:

PBT 15%
PET 35%
پلی آمیدها 31%
سایر موارد 19%

✔️میزان مصرف دربار جهانی:

مصرف درسال2012 حدود630هزارتن
وپیش بینی مصرف درسال2025 حدود1650000 تن می باشد.

تهیه و تنظیم :زینب جعفری