اولین کارگاه آموزشی آشنایی با صنعت پلیمر

دومین کارگاه آموزشی آشنایی با صنعت پلیمر

اولین دوره آموزش نرم افزار متلب

سومین کارگاه آموزشی آشنایی با صنعت پلیمر   

گارگاه آموزشی کسب در آمد از تولید محتوا و سئو