آشنائی با تاخیراندازها در انواع رابرها

الاستومرهاي هيدروكربني همانند ديگر مواد آلي بسيار اشتعال­ پذير هستند. از این ­رو در برخي از كاربردهایی كه مقاومت در برابر اشتعال پذيري آن­ ها مطرح می­ باشد از قبیل عايق­ هاي حرارتي˛ بايد به اين موضوع˛ توجه ويژه­اي مبذول گردد.

در اين بخش سعي نموده جوانب تجربي كامپاندهاي همراه با تاخيراندازهاي شعله را پوشش دهیم˛ كه شامل مرور تست ­هاي رايج براي بررسي مقاومت اشتعال پذيري، معرفي تاخيراندازهاي شعله و مهمتر از همه به بررسي اثر افزودني­ هاي تاخيرانداز شعله در فرآيند الاستومر و خواص فيزيكي آن­ها پرداخته و راه­کارهای مناسب ارائه دهیم.

در صنعت الاستومر استفاده از منابع هالو‍ژنه و برومينه براي دستيابي به يك حالت تاخيراندازي شعله به­خوبي شناخته شده است. در كل بوسيله 2 رويكرد مقاومت اشتعال پذيري در پليمرها افزايش مي­يابد در رويكرد نخست به­نام رويكرد افزايشي، به­ صورت افزودن مستقيم مواد به كامپاند يا به ­شكل مستربچ در يك حامل يا بايندر˛ ترکیبی از مواد هالوژنه˛ مواد هم افزا و مواد کمک فرآیندی را (همچون كوپلينگ اجنت ها و ديسپرس کننده­های مناسب برای پخش بهتر تاخيراندازها) به­ عنوان یک پکیج تاخیرانداز شعله در نظر می ­گیرند.

از منابع هالوژنه می­توانیم به پارافين كلرينه يا دكا برمودي فنيل اكسايدها  اشاره کنیم؛ که بنابه هدف آمیزه­کار˛ ممکن است در چینش یک پکیج تاخیرانداز˛ حضور داشته و یا از آن­ها استفاده­ای نشود؛ که در این صورت آمیزه­کار˛ فقط با کمک مواد هم افزا و کمک فرآیندها سعی در افزایش مقاومت در برابر شعله­وری کامپاند را دارد˛ این پکیج­ها به پکیج­های خالی از هالوژن معروف هستند. از کاربردهای آن­ها می­توان در کامپاندهایی که احتمال خورندگی آن­ها مطرح است اشاره کرد. در ساخت تاخيراندازهاي شعله ب­صورت مستربچ، بايندر مي تواند براساس پليمر مبدا یا ترکیب آلیاژی انتخاب شود.

جهت مطالعه ادامه این مطلب به اولین شماره مجله آموزشی حانان مراجعه کنید.